Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

Ελληνικό Εθνικό Σημείο Επαφής για τη Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη

Ποιοί είμαστε και τι κάνουμε

Το ελληνικό Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) υπάγεται στη Δ/νση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων του ΕΟΠΥΥ και έχει ως σκοπό την παροχή της πληροφορίας στους πολίτες, οι οποίοι έκαναν ή επιθυμούν να κάνουν χρήση της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ για τα δικαιώματα των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής περίθαλψης.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε το κατάλληλο πλαίσιο, ώστε ο ασθενής να μπορεί πλέον να λάβει τη θεραπεία που έχει ανάγκη, σε δημόσιο ή ιδιωτικό πάροχο Α/βάθμιας ή Β/θμιας υγειονομικής περίθαλψης, να καταβάλει τα έξοδα της θεραπείας και εν συνεχεία να του επιστραφεί το ποσό το οποίο θα του είχε επιστραφεί για την ίδια θεραπεία, εάν αυτή είχε παρασχεθεί στη χώρα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εν λόγω θεραπεία να προβλέπεται στον κανονισμό παροχών ασθενείας σε είδος, στον οποίο ο ασθενής υπάγεται.

Το Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για τη Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη ενημερώνει, διασυνδέει, επικοινωνεί, συντονίζει, υποστηρίζει, κατευθύνει:


ασθενείς

παρόχους υγειονομικής περίθαλψης
συστήματα περίθαλψης κρατών-μελών ΕΕ


εθνικούς και διεθνείς φορείς


σε ότι αφορά :
 • Στοιχεία παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος, ή τυχόν περιορισμούς στη λειτουργία τους
 • Πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές ποιότητας και ασφάλειας και διατάξεις για την εποπτεία και αξιολόγηση των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 • Τα δικαιώματα των ασθενών και τις διαδικασίες υποβολής παραπόνων, τους μηχανισμούς άσκησης ενδίκων μέσων, τις νομικές και διοικητικές επιλογές για διευθέτηση διαφορών
 • Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες επιστροφής εξόδων στον ασφαλισμένο
 • Όροι, προϋποθέσεις για τη λήψη προηγούμενης έγκρισης και τις διοικητικές διαδικασίες για τη χρήση διασυνοριακής περίθαλψης
 • Διάκριση των δικαιωμάτων που παρέχει στους ασθενείς η Οδηγία 2011/24/ΕΕ και όσων απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) 883/2004
 • Έκδοση, αναγνώριση και εκτέλεση συνταγών που εκδίδονται σε ένα κράτος μέλος και εκτελούνται σε άλλο (διασυνοριακές συνταγές)
 • Στοιχεία επαφής των ΕΣΕ των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Νομικό Πλαίσιο

FAQs

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/24/ΕΕ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 883/2004

 • 1. Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στον Κανονισμό (ΕΚ) 883/2004 και την Οδηγία 2011/24/ΕΕ ως προς την προσβάσιμη υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό?

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ (ΕΚ) 883/2004 & 987/2009

  Κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004 και του εφαρμοστικού του Κανονισμού (ΕΚ) 987/2009, ο ασθενής μπορεί να έχει πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη σε ένα κράτος-μέλος της ΕΕ, σε κράτος της ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάϊν, Νορβηγία) ή την Ελβετία υπό τους κάτωθι όρους:
  • Ι. Περίπτωση προγραμματισμένης περίθαλψης
   • Κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου φορέα και εφόσον το είδος περίθαλψης περιλαμβάνεται στις παροχές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο κατοικεί ο ασφαλισμένος και δεν μπορεί να παρασχεθεί μέσα σε ιατρικώς αποδεκτό χρόνο δεδομένων της κατάστασης της υγείας του ασθενούς και της πιθανής εξέλιξης της ασθένειας.
  • ΙΙ. Περίπτωση προσωρινής διαμονής σε κράτος-μέλος της Ε.Ε.
   • Ασφαλισμένος κάτοχος Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) ή άλλου εντύπου δικαιώματος λαμβάνει δικαιούμενες παροχές σε είδος, οι οποίες καθίστανται ιατρικά αναγκαίες, αφού ληφθούν υπόψη η φύση των παροχών και η αναμενόμενη διάρκεια διαμονής του σε άλλο κράτος-μέλος και σύμφωνα με τη νομοθεσία που αυτό εφαρμόζει, ως εάν ο ενδιαφερόμενος ήταν ασφαλισμένος δυνάμει της νομοθεσίας αυτής, ώστε να μην υποχρεωθεί να επιστρέψει στο αρμόδιο κράτος-μέλος πριν τη λήξη της προβλεπόμενης διαμονής του, προκειμένου να υποβληθεί εκεί στην απαιτούμενη θεραπεία. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις προσωρινής διαμονής κατά τις οποίες ένας ασφαλισμένος απαιτεί παροχές σε είδος, ανεξαρτήτως του σκοπού της διαμονής, ο οποίος μπορεί να είναι ο τουρισμός, οι επαγγελματικές δραστηριότητες ή οι σπουδές.

    Επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας δεν καλύπτει παροχές ασθένειας σε είδος στις περιπτώσεις εκείνες που ο σκοπός της προσωρινής διαμονής είναι η ιατρική περίθαλψη ή ο τοκετός.

  ΟΔΗΓΙΑ 2011/24/ΕΕ

  Η Οδηγία 2011/24/ΕΕ ορίζει ότι ο ασθενής μπορεί να λάβει σε ένα κράτος-μέλος της ΕΕ την περίθαλψη, που περιλαμβάνεται στις παροχές που προβλέπονται από τη νομοθεσία του κράτους ασφάλισής του, με εξαίρεση:
  • 1. τις υπηρεσίες στον τομέα της μακροχρόνιας περίθαλψης, σκοπός των οποίων είναι η στήριξη ατόμων που χρήζουν βοηθείας κατά την εκτέλεση των συνήθων καθημερινών εργασιών,
  • 2. την πρόσβαση και κατανομή οργάνων με σκοπό να χρησιμεύσουν ως μοσχεύματα,
  • 3. δημόσια προγράμματα εμβολιασμού κατά λοιμωδών νόσων, τα οποία αποσκοπούν αποκλειστικά στην προστασία της υγείας του πληθυσμού σε ελληνικό έδαφος, τα οποία ακολουθούν ειδικό προγραμματισμό και μέτρα εφαρμογής.
 • 2. Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στον Κανονισμό (ΕΚ) 883/2004 και την Οδηγία 2011/24/ΕΕ ως προς τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης?

  Κατά τον Κανονισμό (ΕΚ) 883/2004, η υγειονομική περίθαλψη παρέχεται από τις δημόσιες δομές του συστήματος υγείας του κράτους-μέλους περίθαλψης ή από παρόχους που είναι συμβεβλημένοι με αυτό και δέχονται τα αντίστοιχα κοινοτικά έντυπα, δηλαδή Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ), Προσωρινό Πιστοποιητικό Αντικατάστασης (ΠΠΑ) ή έντυπο S2 για προγραμματισμένη περίθαλψη.

  Η Οδηγία 2011/24/ΕΕ ορίζει ότι η υγειονομική περίθαλψη παρέχεται και από ιδιωτικούς παρόχους με ή χωρίς σύμβαση με το σύστημα Υγείας του κράτους περίθαλψης.

 • 3. Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στον Κανονισμό (ΕΚ) 883/2004 και την Οδηγία 2011/24/ΕΕ ως προς την υποχρέωση προηγούμενης έγκρισης υγειονομικής περίθαλψης που θα παρασχεθεί σε άλλο κράτος μέλος?

  Ο Κανονισμός (ΕΚ) 883/2004 απαιτεί πάντα προηγούμενη έγκριση για προγραμματισμένη περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ και ΕΟΧ.

  Η Οδηγία 2011/24/ΕΕ ορίζει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν προηγούμενη έγκριση για υγειονομική περίθαλψη που:

  • α) υπόκειται σε απαιτήσεις σχεδιασμού προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής και μόνιμη πρόσβαση στην ποιοτική νοσοκομειακή περίθαλψη ή για να υλοποιηθεί ο στόχος της περιστολής των εξόδων και της πρόληψης, στο βαθμό του δυνατού, της σπατάλης χρηματικών, τεχνικών και ανθρώπινων πόρων, και:
   • i) περιλαμβάνει τουλάχιστον μία διανυκτέρευση του ασθενούς, ή
   • ii) απαιτεί τη χρήση πολύ εξειδικευμένης και δαπανηρής ιατρικής υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού,
  • β) αφορά θεραπείες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον ασθενή ή τον πληθυσμό ή
  • γ) παρέχεται από πάροχο υγειονομικής περίθαλψης που, ανάλογα με την απόφαση του οικείου φορέα παροχών ασθενείας σε είδος, ενδέχεται να εγείρει σοβαρές και συγκεκριμένες ανησυχίες όσον αφορά στην ποιότητα, ή την ασφάλεια της περίθαλψης.
 • 4. Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στον Κανονισμό (ΕΚ) 883/2004 και την Οδηγία 2011/24/ΕΕ ως προς την επιστροφή εξόδων?

  Στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004 ο αρμόδιος φορέας περίθαλψης του ασφαλισμένου (και όχι ο ίδιος ο ασθενής) πληρώνει απευθείας για τις υγειονομικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από επαγγελματίες υγείας ή κέντρα περίθαλψης των δημοσίων δομών ή και των ιδιωτικών που έχουν προσυμφωνήσει και αποδέχονται τα κοινοτικά έντυπα ενός κράτους μέλους, εξαιρουμένης της συμμετοχής για υγειονομική περίθαλψη που μπορεί να απαιτείται κατ΄ εφαρμογή της νομοθεσίας του κράτους περίθαλψης.

  Στο πλαίσιο της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ ο ασφαλισμένος ασθενής πληρώνει τα έξοδα υγειονομικής περίθαλψης, για την οποία σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να έχει λάβει προηγούμενη έγκριση, και μετά αιτείται την αποζημίωση από τον εθνικό του φορέα παροχής περίθαλψης.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Επιστρέφονται τα έξοδα που επιβάρυναν ασφαλισμένο, ο οποίος έλαβε διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο παρασχέθηκε η υγειονομική περίθαλψη, εάν η εν λόγω υγειονομική περίθαλψη περιλαμβάνεται στις παροχές που δικαιούται ο ασφαλισμένος, όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον κανονισμό παροχών υγείας του φορέα παροχών ασθένειας σε είδος και πάντα επιστρέφονται έως το ποσό που θα είχε καλύψει ο φορέας παροχών ασθενείας σε είδος, εάν η υγειονομική αυτή περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο ελληνικό έδαφος, χωρίς το ποσό κάλυψής τους να υπερβαίνει τα πραγματικά έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης που έλαβε α ασθενής.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

 • 1. Μπορούν τα κράτη-μέλη να περιορίσουν το δικαίωμα διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης σύμφωνα με την Οδηγία 2011/24/ΕΕ?

  Ναι, είναι στην ευχέρεια των κρατών – μελών να ορίσουν υποχρέωση προηγούμενης έγκρισης προκειμένου για παροχή διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης εφόσον η αιτούμενη περίθαλψη (άρθρο 8 της Οδηγίας):
  • α) υπόκειται σε απαιτήσεις σχεδιασμού προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής και μόνιμη πρόσβαση στην ποιοτική νοσοκομειακή περίθαλψη ή για να υλοποιηθεί ο στόχος της περιστολής των εξόδων και της πρόληψης, στο βαθμό του δυνατού, της σπατάλης χρηματικών, τεχνικών και ανθρώπινων πόρων, και:
   • i) περιλαμβάνει τουλάχιστον μία διανυκτέρευση του ασθενούς, ή
   • ii) απαιτεί τη χρήση πολύ εξειδικευμένης και δαπανηρής ιατρικής υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού,
  • β) αφορά θεραπείες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον ασθενή ή τον πληθυσμό ή
  • γ) παρέχεται από πάροχο υγειονομικής περίθαλψης που, ανάλογα με την απόφαση του οικείου φορέα παροχών ασθενείας σε είδος, ενδέχεται να εγείρει σοβαρές και συγκεκριμένες ανησυχίες όσον αφορά στην ποιότητα ή την ασφάλεια της περίθαλψης
  Σε οποιαδήποτε περίπτωση, πριν τη μετάβαση στο εξωτερικό για παροχή υγειονομικής περίθαλψης, συνιστάται ο ασφαλισμένος να επικοινωνήσει με τον αρμόδιο εθνικό φορέα παροχών σε είδος ή το Εθνικό Σημείο Επαφής, προκειμένου να ενημερωθεί για τις απαιτούμενες διαδικασίες για την κάλυψη των δαπανών, για το αν απαιτείται προηγούμενη έγκριση και πώς να την αιτηθεί, για το αν το κόστος της περίθαλψης θα καλυφθεί απευθείας από τον φορέα περίθαλψης ή θα αναζητήσει αποζημίωση των δαπανών, ποιες δαπάνες θα αποζημιωθούν και το ποσό που θα του αποδοθεί.
 • 2. Ποιες είναι οι περιπτώσεις των παθήσεων των ασφαλισμένων των οποίων η αίτηση ή η έγγραφη αξίωσή τους για χρήση διασυνοριακής προγραμματισμένης περίθαλψης υπόκειται σε πρότερη έγκριση στην Ελλάδα;

  • I. Εκείνες των οποίων η θεραπεία χρήζει νοσοκομειακής περίθαλψης και απαιτεί τουλάχιστον μία διανυκτέρευση ή ανεξαρτήτως των ημερών διανυκτέρευσης απαιτεί χρήση πολύ εξειδικευμένης και δαπανηρής ιατρικής υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού καθώς και εκείνες που η θεραπεία τους παρουσιάζει ιδιαίτερο κίνδυνο για τον ασθενή ή τον πληθυσμό.

   Συγκεκριμένα στην κατηγορία αυτή υπάγονται σύμφωνα με τα παραπάνω όσες περιπτώσεις-παθήσεις:

   • i) των οποίων η θεραπεία με τις ανάλογες ιατρικές πράξεις αντιστοιχεί με το σύστημα αποζημίωσης των ΚΕΝ που περιγράφονται στην κοινή υπουργική απόφαση Αριθ. Υ4α/οικ.18051, ΦΕΚ 946/27-03-2012 και έχει ΜΔΝ μεγαλύτερη της μίας ημέρας.
   • ii) των οποίων η θεραπεία δεν έχει ανάλογη αντιστοίχιση με ΚΕΝ αλλά αποζημιώνεται με ημερήσιο νοσήλιο σύμφωνα με τις Υ4ε/130675/2008 (Β’ 2115) και ΕΜΠ5/ΦΕΚ Β.3054/18-11-2012, Άρθρο 10 παρ. Δ' τίθενται στην κρίση της αρμόδιας Επιτροπής μόνο στην περίπτωση που κατά την έγγραφη εκτίμηση του παρόχου, χρήζει νοσηλείας με τουλάχιστον μία διανυκτέρευση.
  • II. Στις περιπτώσεις που χρήζουν πρότερης έγκρισης, συμπεριλαμβάνονται ειδικότερα και όσων σπάνιων παθήσεων, η θεραπεία αποζημιώνεται από τον Οργανισμό.
 • 3. Πού μπορώ να καταθέσω αίτηση για προηγούμενη έγκριση;

  • Η αίτηση σας για προηγούμενη έγκριση διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να κατατεθεί στον φορέα παροχών σε είδος, στον οποίο υπάγεστε.
  • Για τους ασφαλισμένους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΟΠΑΔ, Οίκου Ναύτου, αρμόδιος φορέας είναι ο ΕΟΠΥΥ και συγκεκριμένα οι κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού.
  • Για τους ασφαλισμένους στον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης, αρμόδιος φορέας είναι ο ΕΔΟΕΑΠ στη διεύθυνση Σισίνη 18 & Ηριδανού, 11528 Αθήνα.
  • Για τους ασφαλισμένους στο Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περίθαλψης Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος, αρμόδιος φορέας είναι το Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. στη διεύθυνση Ομήρου 5, 105 64 Αθήνα.
  • Για τους ασφαλισμένους στο Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας, αρμόδιος φορέας είναι το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στη διεύθυνση Σοφοκλέους 15, 105 52 Αθήνα
  • Για τους δικαιούχους της Υγειονομικής Υπηρεσίας ΕΥΔΑΠ, αρμόδιος φορέας είναι η Υγειονομική Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ στη διεύθυνση Σωκράτους 60, 104 32 Αθήνα.
  • Για τους υπαγόμενους στο Λογαριασμό Υγείας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, αρμόδιος φορέας είναι το ΣΟΕΛ στη διεύθυνση Καποδιστρίου 28, 106 82 Αθήνα.
  • Για τους υπηρετούντες στον Στρατό Ξηράς και τα μέλη των οικογενειών τους, αρμόδιος φορέας είναι το ΓΕΣ/ΔΥ, Π. Κανελλοπούλου 1, 115 25 Αθήνα.
  • Για τους υπηρετούντες στο Πολεμικό Ναυτικό και τα μέλη των οικογενειών τους, αρμόδιος φορέας είναι το ΓΕΝ/ΔΥΓ, Μεσογείων 229, 11561 Αθήνα
  • Για τους υπηρετούντες στην Πολεμική Αεροπορία και τα μέλη των οικογενειών τους, αρμόδιος φορέας είναι το ΓΕΑ/Υπηρεσία Υγειονομικού Ελέγχου, Π. Κανελλοπούλου 3, 11525 Αθήνα.
  • Για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και τα μέλη των οικογενειών τους, αρμόδιος φορέας είναι το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Υπηρεσία Υγειονομικού, Ακτή Βασιλειάδη, (Πύλες Ε1-Ε2), 185 10 Πειραιάς.
  • Για τους φοιτητές, τους οποίους τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ασφαλίζουν για παροχές υγειονομικής περίθαλψης κατά το χρόνο των σπουδών τους, αρμόδιος φορέας είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεν. Δ/νση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Δ/νση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι.
 • 4. Είμαι ασφαλισμένος του ΕΟΠΥΥ και θέλω να καταθέσω αίτηση για προηγούμενη έγκριση διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Πού πρέπει να απευθυνθώ και τι δικαιολογητικά να προσκομίσω;

  Η αίτηση σας μπορεί να υποβληθεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ του τόπου κατοικίας σας με τα εξής δικαιολογητικά:
  • i) Έντυπο αίτησης για προηγούμενη έγκριση χρήσης διασυνοριακής περίθαλψης
  • ii) Γνωμάτευση ιατρού Διευθυντή Κλινικής Κρατικού Νοσοκομείου ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου ή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή Διευθυντή Ιδιωτικής Κλινικής της αντίστοιχης με την πάθηση ειδικότητας. Στη σχετική γνωμάτευση θα πρέπει να περιγράφεται με λεπτομέρεια το είδος της πάθησης με σύντομο ιστορικό και θα αιτιολογείται επαρκώς η ανάγκη αντιμετώπισης της κατάστασης του ασθενούς με την προτεινόμενη θεραπεία, η οποία εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 8 § 1 του ν.4213/13.
  • iii) Βεβαίωση από δύο τουλάχιστον νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας σε περίπτωση που η προτεινόμενη υγειονομική περίθαλψη δεν μπορεί να παρασχεθεί σε ελληνικό έδαφος εντός προθεσμίας ιατρικώς αποδεκτής με βάση αντικειμενική ιατρική αξιολόγηση της ιατρικής κατάστασης του ασθενούς, του ιστορικού και της πιθανής εξέλιξης της ασθενείας του, της έντασης του πόνου που δοκιμάζει ή/και της φύσης της αναπηρίας του τη στιγμή που υπέβαλε εκ νέου αίτηση έγκρισης.
 • 5. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους η αίτηση για προηγούμενη έγκριση διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να απορριφθεί;

  Ο φορέας παροχών ασθένειας σε είδος μπορεί να αρνηθεί να χορηγήσει προηγούμενη έγκριση για τους λόγους που ακολουθούν:
  • α) Ο ασθενής, σύμφωνα με κλινική αξιολόγηση, θα εκτεθεί με εύλογη βεβαιότητα σε κίνδυνο για την ασφάλειά του που δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτός, συνεκτιμώντας το πιθανό όφελος που θα έχει για τον ασθενή η επιδιωκόμενη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.
  • β) Το ευρύ κοινό θα εκτεθεί με εύλογη βεβαιότητα σε σημαντικό κίνδυνο ασφάλειας ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.
  • γ) Η εν λόγω υγειονομική περίθαλψη πρόκειται να παρασχεθεί από παρόχους υγειονομικής περίθαλψης για τους οποίους εγείρονται σοβαρές και συγκεκριμένες ανησυχίες αναφορικά με τη συμμόρφωση ως προς τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές ποιότητας και ασφάλειας των ασθενών καθώς και στις διατάξεις για την εποτεία είτε τα εν λόγω πρότυπα και οι κατευθυντήριες γραμμές καθορίζονται από νομοθετικές ρυθμίσεις και διατάξεις είτε μέσω συστημάτων αξιολόγησης που έχει θεσπίσει το κράτος-μέλος θεραπείας.
  • δ) Η εν λόγω υγειονομική περίθαλψη μπορεί να παρασχεθεί στο ελληνικό έδαφος εντός προθεσμίας ιατρικώς αποδεκτής, λαμβανομένων υπόψη της κατάστασης της υγείας του και της πιθανής εξέλιξης της ασθένειας κάθε ενδιαφερόμενου ασθενούς.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

 • 1. Μπορώ να γνωρίζω εκ των προτέρων για το ύψος του ποσού με το οποίο θα αποζημιωθώ για συγκεκριμένη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, που πρόκειται να λάβω;

  Ο οικείος φορέας παροχών ασθενείας σε είδος χορηγεί, μέσω της αρμόδιας Υπηρεσίας του και κατόπιν αιτήματός σας, γραπτή βεβαίωση με το κατ’ εκτίμηση προς επιστροφή μέγιστο χρηματικό ποσό, όπως προκύπτει από την κλινική περίπτωση του ασθενούς, το είδος της παρασχεθείσας ιατρικής πράξης με βάση τα οριζόμενα στον Κανονισμό Παροχών Υγείας που εφαρμόζει και λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο άρθρο 7 § 2 του ν. 4213/13.

  Τα έξοδα της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης επιστρέφονται ή καταβάλλονται απευθείας έως το ποσό που θα είχε καλύψει ο φορέας παροχών ασθένειας σε είδος, εάν η υγειονομική αυτή περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο ελληνικό έδαφος, χωρίς το ποσό κάλυψής τους να υπερβαίνει τα πραγματικά έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης που έλαβε ο ασθενής.

 • 2. Μπορώ να αιτηθώ την επιστροφή εξόδων διαμονής και μετακίνησης όταν κάνω χρήση διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης;

  Σύμφωνα με την Οδηγία 2011/24/ΕΕ είναι στη διακριτική ευχέρεια των κρατών-μελών να αποφασίζουν την αποζημίωση ή όχι των εξόδων διαμονής, μετακίνησης ή συνοδού.

  Για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ οι δαπάνες μετάβασης-επιστροφής και διαμονής θα εξετάζονται κατά περίπτωση και θα αποδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Παροχών Υγείας του οικείου φορέα παροχών ασθενείας σε είδος για άτομα με μία ή περισσότερες αναπηρίες, που τεκμαίρονται με απόφαση επίσημου φορέα πιστοποίησης αναπηρίας και για τα οποία έχει εγκριθεί χρήση διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 • 1. Χρειάζεται να επικοινωνήσω με κάποιον πριν φύγω στο εξωτερικό για να λάβω περίθαλψη;

  Πριν την αναχώρησή σας για το εξωτερικό προκειμένου να λάβετε περίθαλψη, συνίσταται να επικοινωνείτε με τον αρμόδιο φορέα παροχών σε είδος προκειμένου να λάβετε όλες τις πληροφορίες σχετικά με: τις απαιτούμενες διαδικασίες για την αποζημίωση των δαπανών τις οποίες θα καταβάλλετε, αν απαιτείται προηγούμενη έγκριση και πώς να την αιτηθείτε, εάν το κόστος της περίθαλψης θα πληρωθεί απευθείας από το φορέα υγειονομικής περίθαλψης ή θα αποζημιωθείτε για δαπάνες που πραγματοποιήσατε, ποια έξοδα αποζημιώνονται και το ποσό που θα σας επιστραφεί.

  Επιπλέον, μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με παροχή υγειονομικής περίθαλψης επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο του αρμόδιου οργανισμού της χώρας στην οποία επιθυμείτε να λάβετε περίθαλψη ή να επικοινωνήσετε με το Εθνικό Σημείο Επαφής αυτού του κράτους μέλους. http://europa.eu/youreurope/citizens/health/planned-healthcare/get-more-info/index_el.htm

 • 2. Ποια είναι η διαδικασία υποβολής αιτήματος για προηγούμενη έγκριση λήψης διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης;

  Η αίτηση σας πρέπει να υποβληθεί στον οικείο φορέα παροχών σε είδος με τα εξής δικαιολογητικά:
  • i) Έντυπο αίτησης για προηγούμενη έγκριση χρήσης διασυνοριακής περίθαλψης
  • ii) Γνωμάτευση ιατρού Διευθυντή Κλινικής Κρατικού Νοσοκομείου ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου ή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή Διευθυντή Ιδιωτικής Κλινικής της αντίστοιχης με την πάθηση ειδικότητας. Στη σχετική γνωμάτευση θα πρέπει να περιγράφεται με λεπτομέρεια το είδος της πάθησης με σύντομο ιστορικό και θα αιτιολογείται επαρκώς η ανάγκη αντιμετώπισης της κατάστασης του ασθενούς με την προτεινόμενη θεραπεία, η οποία εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 8 § 1 του ν.4213/13.
  • iii) Βεβαίωση από δύο τουλάχιστον νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας σε περίπτωση που η προτεινόμενη υγειονομική περίθαλψη δεν μπορεί να παρασχεθεί σε ελληνικό έδαφος εντός προθεσμίας ιατρικώς αποδεκτής με βάση αντικειμενική ιατρική αξιολόγηση της ιατρικής κατάστασης του ασθενούς, του ιστορικού και της πιθανής εξέλιξης της ασθενείας του, της έντασης του πόνου που δοκιμάζει ή/και της φύσης της αναπηρίας του τη στιγμή που υπέβαλε εκ νέου αίτηση έγκρισης.
 • 3. Ποια είναι η διαδικασία και τα παραστατικά που οφείλω να προσκομίσω προκειμένου να ζητήσω επιστροφή για πρωτοβάθμια διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη είτε φάρμακα είτε ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που έλαβα σε άλλο κράτος-μέλος (περίθαλψη που δεν υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση);

  Προσέρχεστε στον οικείο φορέα παροχών ασθενείας σε είδος ή ειδικότερα στην περίπτωση ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ στην πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας σας Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ και υποβάλλετε:
  • i) Αίτηση χρήσης διασυνοριακής περίθαλψης χωρίς προηγούμενη έγκριση για την επιστροφή των εξόδων.
  • ii) Ιατρική βεβαίωση του θεράποντος ιατρού για τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιήθηκαν (όπου θα προκύπτει ο μη έκτακτος αλλά αναγκαίος χαρακτήρας της εν λόγω υγειονομικής περίθαλψης) ή και για την αναγκαιότητα χορήγησης συγκεκριμένης φαρμακευτικής αγωγής ή και για την αναγκαιότητα άμεσης προμήθειας ειδών πρόσθετης περίθαλψης ( ή συμπληρωματικών εξόδων, στα οποία ενδεχομένως έχουν υποβληθεί άτομα με μία ή περισσότερες αναπηρίες).
  • iii) Βεβαίωση ιδιώτη ιατρού ή Νοσηλευτικού Ιδρύματος, από την οποία να προκύπτει το νομικό καθεστώς λειτουργίας του (κρατικό/ιδιωτικό ή κοινωφελές),
  • iv) Πρωτότυπες εξοφλητικές αποδείξεις,
  • v) Πρωτότυπες εξοφλητικές αποδείξεις φαρμακευτικής αγωγής, συνοδευόμενες από Ιατρική βεβαίωση για την αναγκαιότητα χορήγησής της,
  • vi) Πρωτότυπες εξοφλητικές αποδείξεις προμήθειας ειδών πρόσθετης περίθαλψης (ιατροτεχνολογικά βοηθήματα κ.λ.π.) συνοδευόμενες από Ιατρική βεβαίωση για την αναγκαιότητα της άμεσης προμήθειάς τους.

  Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι θεωρημένα από το εκάστοτε Ελληνικό Προξενείο και επίσημα μεταφρασμένα.

  Τα προσκομιζόμενα παραστατικά (αποδείξεις – τιμολόγια) θα πρέπει να είναι νομίμως εκδοθέντα – πρωτότυπα και να αναγράφουν οπωσδήποτε αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, καθώς επίσης ανάλυση όλων των χορηγούμενων ιατρικών πράξεων, φαρμάκων ή ειδών.

  Η Υπηρεσία δύναται να ζητά από τον ασφαλισμένο συμπληρωματικά δικαιολογητικά καθώς και να υποδεικνύει στον πολίτη όπως μεριμνά για την ορθή συμπλήρωση ειδικών (προκαθορισμένων) εντύπων, προκειμένου να διευκολυνθεί στο έργο της έγκυρης και έγκαιρης αποζημίωσης των δαπανών για τις χορηγηθείσες ιατρικές ή λοιπές πράξεις.

 • 4. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για την επιστροφή εξόδων διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης κατόπιν προηγούμενης έγκρισης;

  Μετά την επιστροφή σας, θα υποβάλλετε αίτημα επιστροφής εξόδων στην αρμόδια Υπηρεσία του οικείου φορέα με τα κάτωθι παραστατικά:
  • i) Πλήρες ιστορικό νοσηλείας, όπου θα καταγράφεται ενδεχόμενη διακοπή / συνέχεια της νοσηλείας.
  • ii) Βεβαίωση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος, από την οποία να προκύπτει το νομικό καθεστώς λειτουργίας του (κρατικό/ιδιωτικό ή κοινωφελές)
  • iii) Πρωτότυπες εξοφλητικές αποδείξεις νοσηλείας
  • iv) Πρωτότυπες εξοφλητικές αποδείξεις φαρμακευτικής αγωγής, συνοδευόμενες από Ιατρική βεβαίωση για την αναγκαιότητα χορήγησής της.
  • v) Πρωτότυπες εξοφλητικές αποδείξεις προμήθειας ειδών πρόσθετης περίθαλψης (ιατροτεχνολογικά βοηθήματα κ.λ.π.), συνοδευόμενες από Ιατρική βεβαίωση για την αναγκαιότητα της άμεσης προμήθειάς τους.
  • vi) Ειδικά για άτομα με μία ή περισσότερες αναπηρίες που τεκμαίρονται με απόφαση επίσημου φορέα Πιστοποίησης Αναπηρίας, και για τα οποία έχει εγκριθεί χρήση διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης:
   • α) Πρωτότυπες εξοφλητικές αποδείξεις μετάβασης και επιστροφής του ασθενούς (και κατά περίπτωση του συνοδού), της οικονομικής θέσης του μεταφορικού μέσου που χρησιμοποιείται. Σε περίπτωση χρήσης αεροπορικών εισιτηρίων, συνοδευτικά, θα πρέπει να υποβάλλονται τα ηλεκτρονικά εισιτήρια ή τα αποκόμματα αυτών και οι κάρτες επιβίβασης,
   • β) Πρωτότυπες εξοφλητικές αποδείξεις διαμονής,
   • γ) Συμπληρωματικά έξοδα με αντίστοιχες πρωτότυπες αποδείξεις τα οποία θα εξετάζονται κατά περίπτωση.

  Οι δαπάνες μετάβασης – επιστροφής και διαμονής θα εξετάζονται κατά περίπτωση και θα αποδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Παροχών Υγείας του οικείου φορέα παροχών ασθενείας σε είδος.

  Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι θεωρημένα από το εκάστοτε Ελληνικό Προξενείο και επίσημα μεταφρασμένα.

  Τα προσκομιζόμενα παραστατικά (αποδείξεις – τιμολόγια) θα πρέπει να είναι νομίμως εκδοθέντα – πρωτότυπα και να αναγράφουν οπωσδήποτε αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, καθώς επίσης ανάλυση όλων των χορηγούμενων ιατρικών πράξεων, φαρμάκων ή ειδών.

  Η Υπηρεσία δύναται να ζητά από τον ασφαλισμένο συμπληρωματικά δικαιολογητικά καθώς και να υποδεικνύει στον πολίτη όπως μεριμνά για την ορθή συμπλήρωση ειδικών (προκαθορισμένων) εντύπων, προκειμένου να διευκολυνθεί στο έργο της έγκυρης και έγκαιρης αποζημίωσης των δαπανών για τις χορηγηθείσες ιατρικές ή λοιπές πράξεις.

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

 • 1. Είμαι Έλληνας φαρμακοποιός/ιατρός και θα ήθελα να μάθω εάν οι διασυνοριακές συνταγές διέπονται από τις ίδιες εθνικές διατάξεις όπως η συνταγογράφηση και η χορήγηση συνταγογραφημένων φαρμάκων;

  Η έκδοση, αναγνώριση και εκτέλεση των διασυνοριακών συνταγών θα γίνεται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις που διέπουν τη συνταγογράφηση και τη χορήγηση συνταγογραφημένων φαρμάκων, περιλαμβανομένης της υποκατάστασης με γενόσημα φάρμακα ή άλλα.

  Η αναγνώριση των συνταγών δεν θίγει το δικαίωμα του φαρμακοποιού να αρνηθεί, βάση εθνικών διατάξεων, τη χορήγηση φαρμάκου για το οποίο η συνταγή έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος, στο οποίο ο φαρμακοποιός θα είχε δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγησή του, εάν η συνταγή είχε εκδοθεί στο κράτος-μέλος ασφάλισης.

  Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας υπάρχουν αναρτημένες στον ιστότοπο του Εθνικού Σημείου Επαφής, στην ηλεκτρονική διαδρομή Αναγνώριση, έκδοση και αποζημίωση διασυνοριακών συνταγών κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ και της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/52/ΕΕ , λεπτομερείς πληροφορίες και οδηγίες, οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί στους Πανελλήνιους Συλλόγους των Φαρμακοποιών και των Ιατρών.

 • 2. Θα αναγνωρίζεται στην Ελλάδα μία συνταγή που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ;

  Η ιατρική συνταγή που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος για έναν κατανομαζόμενο ασθενή θα αναγνωρίζεται γενικά στην Ελλάδα και θα μπορείτε να προμηθευτείτε το φαρμακευτικό προϊόν εάν έχει άδεια κυκλοφορίας.

  Οποιοιδήποτε περιορισμοί αναγνώρισης των ατομικών συνταγών απαγορεύονται, εκτός αν αυτοί:

  • i) περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία και αναλογικά προς τη διαφύλαξη της ανθρώπινης υγείας και δεν εισάγουν διακρίσεις ή
  • ii) βασίζονται σε θεμιτές και αιτιολογημένες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα, το περιεχόμενο ή τη δυνατότητα κατανόησης μιας ατομικής συνταγής.
 • 3. Μέσα σε πόσο διάστημα μπορώ να εκτελέσω μία διασυνοριακή συνταγή;

  Ο χρόνος εκτέλεσης των διασυνοριακών συνταγών, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης.
 • 4. Ποια στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνουν οι συνταγές που εκδίδονται στην Ελλάδα προκειμένου να αναγνωρίζονται σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ;

  Η συνταγή που εκδίδεται στην Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίζεται στα άλλη κράτη-μέλη της ΕΕ. H Eυρωπαϊκή Επιτροπή με την Εκτελεστική Οδηγία 2012/52/ΕΕ της 20ης Δεκεμβρίου 2012 έχει θεσπίσει μέτρα που διευκολύνουν την αναγνώριση των ιατρικών συνταγών οι οποίες εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη. Ο μη εξαντλητικός κατάλογος στοιχείων που πρέπει να περιλαμβάνουν οι ιατρικές συνταγές έχει ως εξής:
  • i) Στοιχεία ταυτότητας ασθενούς: επώνυμο(-α) – όνομα(-τα) (ολογράφως, χωρίς συντομεύσεις ή αναγραφή μόνο αρχικών γραμμάτων)– ημερομηνία γέννησης.
  • ii) Ημερομηνία έκδοσης της συνταγής.
  • iii) Στοιχεία επαγγελματία υγείας που εξέδωσε τη συνταγή: επώνυμο – όνομα (ολογράφως χωρίς συντομεύσεις ή αναγραφή μόνο αρχικών γραμμάτων) – επαγγελματικός τίτλος – στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου ή φαξ και το διεθνές πρόθεμα) – επαγγελματική διεύθυνση (με το όνομα του αντίστοιχου κράτους – μέλους) – υπογραφή (ηλεκτρονική ή ψηφιακή).
  • iv) Ταυτοποίηση συνταγογραφούμενου προϊόντος: κοινόχρηστη ονομασία – εμπορική ονομασία (για βιολογικό προϊόν ή εάν ο επαγγελματίας υγείας που εκδίδει τη συνταγή το θεωρεί ιατρικώς αναγκαίο, οπότε θα πρέπει να αναφέρονται εν συντομία οι λόγοι που δικαιολογούν τη χρήση εμπορικής ονομασίας) – φαρμακοτεχνική μορφή (δισκίο, εναιώρημα κλπ) – ποσότητα – δοσολογία – δοσολογικό σχήμα.
 • 5. Είμαι Έλληνας γιατρός που συνταγογραφώ για ασφαλισμένους που ζητούν συνταγή διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Υπάρχει ηλεκτρονικό έντυπο με τα στοιχεία που απαιτείται να περιλαμβάνονται στη διασυνοριακή συνταγή κατ’ εφαρμογή του Ν. 4213/13;

  Το έντυπο της συνταγής διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, με το σύνολο των στοιχείων που πρέπει να περιλαμβάνονται κατ’ εφαρμογή του Ν. 4213/13, είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Εθνικού Σημείου Επαφής για τη Διασυνοριακή Περίθαλψη στην ηλεκτρονική διαδρομή: Έντυπο Συνταγής Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης
Εθνικό Σημείο Επαφής :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΟΠΥΥ

Αποστόλου Παύλου 12, 151 23 Μαρούσι

210 8110935, 2108110936

2108110944, 2108110945

ncp_gr@eopyy.gov.gr

Για εξατομικευμένα αιτήματα :

Μπορείτε να επικοινωνείτε προσωπικά με το Τμήμα Διασυνοριακής Περίθαλψης, κατόπιν ραντεβού, στα γραφεία του ΕΣΕ (Απ. Παύλου 12, 151 23 Μαρούσι).

Αποστολή μηνύματος (e mail) :
Όνομα*:
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου*:
Τηλέφωνο*:
Θέμα*:
Το μήνυμά σας*:
Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Κυριακή 24/06/2018