Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση


Ερώτηση - Απάντηση

Ερώτηση


Που μπορεί να εκτελέσει τη συνταγή ο ασφαλισμένος και σε πόσο χρονικό διάστημα;

Απάντηση


Η συνταγή των φαρμάκων θα πρέπει να εκτελεστεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών (ή σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση μερικής εκτέλεσης της).

Η εκτέλεση της συνταγής γίνεται από τα συμβεβλημένα με τον Οργανισμό φαρμακεία. Φάρμακα Υψηλού Κόστους χορηγούνται από τα φαρμακεία του Οργανισμού ή τα φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων (σκευάσματα Παραρτήματος 1) ή από τα φαρμακεία του Οργανισμού, τα φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων και ορισμένα από τα Ιδιωτικά Φαρμακεία. Η εκτέλεση της και η παραλαβή του φαρμάκου από το δικαιούχο, βεβαιώνεται με την υπογραφή επί της συνταγής του φαρμακοποιού που την εκτέλεσε, ή του υπευθύνου του φαρμακείου, με τη σφραγίδα του φαρμακείου και με την ημερομηνία εκτέλεσης της συνταγής, καθώς και με υπογραφή επί της συνταγής του παραλήπτη του φαρμάκου.

Η διάθεση των φαρμάκων από τα φαρμακεία του Οργανισμού πραγματοποιείται με ιατρική συνταγή που θα συνοδεύεται από γνωμάτευση Κρατικού Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής για τα φάρμακα του άρθρου 12 παρ. 2 του νόμου 3816/2010 και για τα υπόλοιπα φάρμακα από γνωμάτευση θεράποντα όπου προβλέπεται από τον τρόπο διάθεσής τους ή προέγκριση από Επιτροπή ΕΟΠΥΥ, όπου απαιτείται.Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Παρασκευή 20/07/2018