Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

Πληροφορίες για Ευρωπαίους ασφαλισμένους (Greek version)

EHIC_05.png
 • EuropeanUnion

  Βρίσκομαι στην Ελλάδα έχοντας μαζί μου ΕΚΑΑ άλλου Κράτους – μέλους. Πού μπορώ να απευθυνθώ;

  Η πρόσβαση στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Περίθαλψη των Ευρωπαίων ασφαλισμένων κατόχων Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ), Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ) ή Βιβλιαρίου Ασθένειας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εξασφαλίζεται με την επίδειξη του εντύπου δικαιώματος (ΕΚΑΑ ή του ΠΠΑ ή του βιβλιαρίου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και ταυτοποίηση του κατόχου (με διαβατήριο ή ταυτότητα) στο δίκτυο των παρόχων.

  Η Πρωτοβάθμια περίθαλψη για τους Ευρωπαίους ασφαλισμένους όπως και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ αφορά επισκέψεις σε ιατρούς, παρακλινικές και διαγνωστικές εξετάσεις που παρέχονται από:

  Η Δευτεροβάθμια περίθαλψη για τους Ευρωπαίους ασφαλισμένους όπως και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ αφορά περίθαλψη (νοσηλεία) που παρέχεται από:

 • EuropeanUnion

  Βρίσκομαι στην Ελλάδα αλλά δυστυχώς δεν έχω μαζί μου ΕΚΑΑ. Χρειάζομαι γιατρό. Τι μπορώ να κάνω;

  Ευρωπαίοι ασφαλισμένοι που δε φέρουν έντυπο δικαίωμα τη στιγμή παροχής της περίθαλψης ή Ευρωπαίοι ασφαλισμένοι που επιλέγουν πάροχο εκτός των δομών του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ) και του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και εκτός του δικτύου συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ παρόχων οφείλουν να καταβάλλουν ιδιωτική δαπάνη για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται.
  Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ασφάλισης στη χώρα προέλευσής τους, έχουν τη δυνατότητα επιστρέφοντας στη χώρα τους να διεκδικήσουν επιστροφή μέρους ή του συνόλου της καταβληθείσας δαπάνης, με διαδικασία, όπως αυτή ορίζεται στα ‘Αρθρο 25.Β.4, 25.Β.5 και 25.Γ.10 του Εφαρμοστικού Κανονισμού (Ε.Κ.) 987/2009 (μέσω εντύπου Ε126). Οι ασφαλισμένοι που καταβάλουν ιδιωτική δαπάνη θα πρέπει να παραλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να τα υποβάλλουν στον ασφαλιστικό τους Φορέα για να εξετασθεί η δυνατότητα αποζημίωσης. Αυτά περιλαμβάνουν ιατρική γνωμάτευση – διάγνωση εκδοθείσα από το θεράποντα ιατρό για την πάθηση του ασθενή και αντίστοιχο τιμολόγιο / απόδειξη πληρωμής για κάθε ιατρική πράξη / παροχή αρμοδίως υπογεγραμμένα και σφραγισμένα. Επίσης, για τις περιπτώσεις φαρμάκων που έχουν αγορασθεί, θα πρέπει να υπάρχει απαραιτήτως η συνταγή του ιατρού και η απόδειξη πληρωμής αυτών από το φαρμακείο.

  Επισημαίνεται ότι ως ιδιωτική δαπάνη οφείλει να καταβάλλεται από όλες τις κατηγορίες δικαιούχων η συμμετοχή στις δαπάνες περίθαλψης (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης) ή όποια άλλη δαπάνη επιβαρύνει τον Έλληνα ασφαλισμένο σύμφωνα με την Εθνική νομοθεσία (κατ’ εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών η χορήγηση περίθαλψης στο κράτος μέλος διαμονής πραγματοποιείται δυνάμει της νομοθεσίας αυτού), εκτός εάν ειδικές διατάξεις ορίζουν διαφορετικά.

  Ειδική αναφορά οφείλει επίσης να γίνει στην περίπτωση των Ευρωπαίων ασφαλισμένων που κατ’ επιλογή κάνουν χρήση της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ «περί διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

 • EuropeanUnion

  Βρίσκομαι στην Ελλάδα αλλά δυστυχώς δεν έχω μαζί μου ΕΚΑΑ. Χρειάζομαι επειγόντως νοσηλεία. Τι μπορώ να κάνω;

  Η Δευτεροβάθμια περίθαλψη για τους Ευρωπαίους ασφαλισμένους όπως και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ αφορά περίθαλψη (νοσηλεία) που παρέχεται από:

  Εφόσον αυτό είναι εφικτό, δύναται η Κλινική ή το Νοσοκομείο να αιτηθεί από το Φορέα Ασφάλισης της χώρας προέλευσης του Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ) – Provisional Replacement Certificate (PRC), (το οποίο παρέχει την ίδια κάλυψη με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας και έχει συγκεκριμένη διάρκεια ισχύος- κάλυψης), προκειμένου να ελεγχθεί η ασφαλιστική ικανότητα του Ευρωπαίου Ασφαλισμένου και να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τους Κανονισμούς διαδικασία.

  Επισημαίνεται ότι Ευρωπαίοι ασφαλισμένοι που δε φέρουν έντυπο δικαίωμα τη στιγμή παροχής της περίθαλψης ή Ευρωπαίοι ασφαλισμένοι που επιλέγουν νοσοκομειακή περίθαλψη ιδιωτικά, οφείλουν να καταβάλλουν δαπάνη για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται.
  Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ασφάλισης στη χώρα προέλευσής τους, έχουν τη δυνατότητα επιστρέφοντας στη χώρα τους να διεκδικήσουν επιστροφή μέρους ή του συνόλου της καταβληθείσας δαπάνης, με διαδικασία, όπως αυτή ορίζεται στα Άρθρο 25.Β.4, 25.Β.5 και 25.Γ.10 του Εφαρμοστικού Κανονισμού (Ε.Κ.) 987/2009 (μέσω εντύπου Ε126).

  Ως ιδιωτική δαπάνη οφείλει να καταβάλλεται από όλες τις κατηγορίες δικαιούχων η συμμετοχή στις δαπάνες ή όποια άλλη δαπάνη επιβαρύνει τον Έλληνα ασφαλισμένο σύμφωνα με την Εθνική νομοθεσία (κατ’ εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών η χορήγηση περίθαλψης στο κράτος μέλος διαμονής πραγματοποιείται δυνάμει της νομοθεσίας αυτού), εκτός εάν ειδικές διατάξεις ορίζουν διαφορετικά.

 • EuropeanUnion

  Οδηγίες για τη χορήγηση Περίθαλψης σε ασφαλισμένους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε Υπηκόους λοιπών χωρών κατά τη διάρκεια διαμονής στην Ελλάδα

  Οι ανωτέρω οδηγίες έχουν ως στόχο την απρόσκοπτη και εύρυθμη εξυπηρέτηση, εκ μέρους των παρόχων, των ασφαλισμένων Ευρωπαϊκών Φορέων ως προς θέματα παροχών ασθενείας κατά τη διάρκεια παραμονής τους στη χώρα μας.

Εάν έχετε κάποιο ειδικότερο θέμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΟΠΥΥ

Αποστόλου Παύλου 12, 151 23 Μαρούσι

2108110916, 2108110918, 2108110925, 2108110919

2108110945

ehic@eopyy.gov.gr

Στοιχεία επικοινωνίας για τους ασφαλισμένους:
Όνομα*:
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου*:
Τηλέφωνο*:
Θέμα*:
Το μήνυμά σας*:
Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Κυριακή 24/06/2018