Αρχική
Επικοινωνία
Αναζήτηση
FAQs
Σύνδεση

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού υπηρεσιών μεταφοράς, παλετοποίησης, φορτοεκφόρτωσης και τοποθέτησης ...
   Ημερομηνία δημοσίευσης :  12/05/2017

12/05/2017

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού υπηρεσιών μεταφοράς, παλετοποίησης, φορτοεκφόρτωσης και τοποθέτησης υλικών ΕΟΠΥΥ


ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)


/Content/Images/Doc_PDF.png ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΚΜΕΣ 12-05-2017

Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2012 - 2018 Τετάρτη 20/06/2018